Siirry suoraan sisältöön

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa sinä päätät, kuka päättää terveydenhoidostasi. Anna aluevaaleissa äänesi ehdokkaalle, jonka haluat aluevaltuustoon päättämään sinun hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimesta.

Ehdokkaamme aluevaaleissa Etelä-Savossa

Kokoomuksella on täysi 73:n ehdokkaan lista Etelä-Savossa tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa.
Kokoomuksella on täysi 73:n ehdokkaan lista Etelä-Savossa tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa.

Nyt jos koskaan tarvitaan sitä kuuluisaa suomalaista maalaisjärkeä. Sillä aluevaaleissa kyse on kansantaloudesta, terveydestä ja turvallisuudesta – niin isoista asioista, että oikein hävettää tämä iänikuinen sotesotku. Yksikään puolue ei ansaitse tästä tyylipisteitä. Emme mekään. 

Hallitus on päättänyt ”ratkaista” ongelman rakentamalla uuden, alueellisen hallintokerroksen. Lisääkö se hoivaa ja turvaa, on vielä hämärän peitossa. Uhkaavan ilmeiseltä näyttää vain se, että byrokratia ja kustannukset karkaavat käsistä. Eli palvelut eivät tule lähemmäksi, jonot lyhemmäksi eivätkä vanhukset ole saamassa enempää tarvitsemaansa hoivaa osakseen.

Jokainen täyspäinen suomalainen ymmärtää, että byrokratiaa kasvattamalla ja lomakkeita lisäämällä kukaan ei parane eikä paloturvallisuus lisäänny.

Jos uskot suomalaiseen maalaisjärkeen, äänestä kokoomusta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisääntyvät ja turha hallinto vähenee, kerroksien lukumäärästä riippumatta. Meille tärkeintä on, että koneiston sijaan ihminen, asiakas ja ammattilainen, on toimintakykyinen ja voi hyvin. Siksi sydän on oikealla – myös aluevaaleissa.   

Vastuullisen talouden puolesta,
törsäilyä vastaan.

Äänestä lyhyempiä jonoja,
älä raskaampia hallintomalleja.

Kokoomuksen aluevaaliohjelma Etelä-Savossa

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Etelä-Savo, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Meille kokoomuslaisille tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Meille ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että Etelä-Savon hyvinvointialue panostaa työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueen huonosti hoidetun talouden takia Etelä-Savolaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Haluamme, että Etelä-Savo säilyy itsenäisenä hyvinvointialueena. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä eteläsavolaisen työn verotuksen kiristymiseen.

ILMAN KESTÄVÄÄ TALOUTTA meillä ei olisi mahdollisuutta parhaisiin syöpähoitoihin tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin. 

KOKOOMUS PITÄÄ KAIKKI ALUEEN KUNNAT MUKANA PÄÄTÖKSENTEOSSA. Tätä varten tavoitteemme on perustaa Kokoomuksen aluetoimielin, jolloin pienimmätkin kunnat ovat mukana päätöksenteossa. 

KOKOOMUS HALUAA PANOSTAA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIIN Hyvinvoiva henkilöstö toimii tehokkaasti ja puhuu hyvää työnantajastaan. Hyvinvointia saavutetaan sillä, että prosessien kehittämisessä osallistetaan kehitystyöhön työntekijät kaikilta tasoilta. Toimenkuvien tulee olla selkeitä ja rekrytoinnissa on onnistuttava, jotta työntekijät eivät joudu poukkoilemaan eri tehtävien välillä vaan saavat keskittyä omaan työhön ja sen kehittämiseen

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT ON SAATAVA KUNTOON Hoitajilla ja lääkäreillä kuluu liian iso osa työajasta potilastietojen kirjaamiseen, koska eri järjestelmät ja laitteet eivät juttele keskenään. Myös kotimaiset järjestelmävaihtoehdot tulee huomioida uutta ratkaisua suunniteltaessa.

Mielestämme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite
on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon.”

Jokaisen eteläsavolaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittavan avun, hoidon ja hoivan saa silloin, kun niitä tarvitsee. Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeä osa kokonaisuutta on myös kuntoutus sekä omaehtoinen terveyden edistäminen, kuten riittävä liikunta. Palveluihin hakeutumisen on oltava helppoa ja vaivatonta.

Kokoomus uudistaisi alueen palveluita 2020-luvulle hyödyntämällä nykyistä vahvemmin tietoa, teknologiaa ja tekoälyä. Tiedon on liikuttava sujuvasti järjestelmissä ja niiden välillä. Aiemmista, usein heikosti onnistuneista tietojärjestelmähankkeista on otettava opiksi.  

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat keino parantaa merkittävästi hoitoon pääsyn sujuvuutta. Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotot voivat helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta. Hyvinvointialueen tietojärjestelmien rakentamisessa tietoturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota.

Näillä keinoin eteenpäin:

 1. Parannetaan palveluiden saatavuutta ja sujuvoitetaan hoitoon pääsyä esimerkiksi ottamalla sote-keskusten etävastaanotot käyttöön.
 2. Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä Etelä-Savossa panostamalla terapiapalveluihin. 
 3. Turvataan lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.
 4. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Puututaan tehokkaasti laiminlyönteihin ja palveluiden muihin epäkohtiin.
 5. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa. Tunnistetaan myös opiskelijat hyvinvointialueiden asiakasryhmänä.
 6. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Tarjotaan riittävästi tukea ja palveluita kotona asuville esimerkiksi palveluseteleiden avulla.
 7. Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi sekä myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.
 8. Varmistetaan, että riippuvuuksista kuten päihde- ja rahapeliongelmista kärsiville on saatavilla apua matalalla kynnyksellä.

Haluamme, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin.” 

Tarvittaessa on voitava helposti vaihtaa palveluntarjoajaa, jos palvelut eivät syystä tai toisesta toimi. Ihmisten mahdollisuus valita oma palveluntarjoajansa kirittää hyvinvointialuetta järjestämään palvelut laadukkaasti ja saavutettavasti. Uudet innovaatiot paremmista toimintatavoista syntyvät silloin, kun niitä on paine kehittää. Palveluiden jatkuva parantaminen on ennen kaikkea palveluiden käyttäjien etu.

Me kokoomuslaiset luotamme siihen, että paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä. Ei ole merkitystä sillä, mikä taho palvelut tuottaa. Kokoomukselle on tärkeintä, että palveluita saa aina, kun niitä tarvitsee. 

Näin se tapahtuu:

 1. Edistetään ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuudet vahvistuvat.
 2. Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla. Kokoomus ei hyväksy Kela-korvauksen alasajoa.
 3. Hyödynnetään esimerkiksi vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten palveluissa ns. henkilökohtaista budjettia, jota asiakas voi käyttää sovittujen reunaehtojen puitteissa toimintakykyä edistävien ja arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen. 
 4. Valvotaan palveluiden laatua tuottajasta riippumatta. Puututaan tehokkaasti havaittuihin epäkohtiin.
 5. Olemme olleet tyytyväisä Vaalijalan toimintaan ja tavoitteemme on kehitysvammapalveluiden erityisosaamisen säilyttäminen vahvana Etelä-Savon alueella.

Pelastustoimi luo arjen turvallisuutta.”

Harva suomalainen on pelastustoimen vakioasiakas, mutta jokainen arvostaa, että ensihoito- ja pelastuspalvelut ovat nopeasti ja ammattitaitoisesti saatavilla, kun niitä tarvitsee. Pelastusalan ammattilaiset ovat usein ensimmäisiä, jotka kohtaavat kiireellistä apua tarvitsevan ihmisen. 

Meille on tärkeää, että hyvinvointialuetta rakennettaessa pelastuspalveluiden asema on vahva, eivätkä ne hyvinvointialuetta rakennettaessa jää sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. Pelastuspalvelut on edelleen tuotettava laadukkaasti Etelä-Savossa. On välttämätöntä, että pelastustoimen toimintavalmius ja avun saanti varmistetaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla. 

Lupaamme huolehtia siitä, että pelastustoimen resurssit pysyvät jatkossakin riittävinä. Kokoomukselle on tärkeää, että pelastustoimi ei jää irralliseksi saarekkeeksi hyvinvointialueen organisaatioon. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden yhteistoiminnasta on otettava kaikki hyöty irti. 

Mitäs jos tehtäisiin näin:

 1. Huolehditaan riittävällä rahoituksella, koulutuksella ja henkilöstöresursseilla, että pelastus- ja ensihoitopalvelut ovat nopeasti ja riittävästi saatavilla ympäri Etelä-Savoa. 
 2. Tuotetaan pelastuspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ammattilaisten osaamisesta ja turvallisuudesta huolehtien.
 3. Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti. 
 4. Turvataan sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset perustettavalla hyvinvointialueella. 
 5. Huolehditaan Etelä-Savon hyvinvointialueen mahdollisuudesta ennakoida ja varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Me Kokoomuksessa haluamme, että palvelut tuotetaan laadukkaasti
mutta samalla kustannustehokkaasti, jotta niitä riittää kaikille tarvitseville.” 

Veroja ei voi korottaa loputtomasti. Siksi päätöksentekoon tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan aikaan enemmän ja parempaa.  

Palveluntuottajien välinen terve kilpailu on keino parantaa laatua ja kustannustehokkuutta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi hyvinvointialueella on edistettävä reilun kilpailun ja toimivien markkinoiden syntymistä. Hankintoja on toteutettava niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Alueen on samalla varmistettava, että käytössä on riittävä hankintaosaaminen.

Haluamme säilyttää Etelä-Savossa kahden sairaalan mallin. Sen varmistaminen vaatii myös rahoituksen varmistamista. Tämä on yhteisen eteläsavolaisen edunvalvonnan paikka.

Me emme halua, että hyvinvointialueen huonosti hoidetun taloudenpidon takia eteläsavolaisten verotusta kiristetään tai maakunnan tulevaisuus vaarantuu. Sanomme ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä ankarampaan eteläsavolaisen työn verotukseen. 

Ehdotamme seuraavaa:

 1. Huolehditaan vastuullisesta taloudenpidosta myös hyvinvointialueella, jotta valtion velkaantumista voidaan vähentää ja veronkorotukset välttää.
 2. Hyödynnetään hyvinvointialueen palveluissa yrityksiä ja järjestöjä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä varsinaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa että tukitoiminnoissa kuten tila-, ateria- ja siivouspalveluissa. 
 3. Rakennetaan hyvinvointialuetta siten, että resurssit ohjautuvat nykyistä paremmin hallinnon sijaan palveluihin.
 4. Vaaditaan hyvinvointialueella kustannusten täyttä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Siten voidaan nopeasti ottaa käyttöön parhaat ja tuloksekkaimmat toimintamallit.
 5. Vastustetaan maakuntaveron valmistelua, sillä asiantuntijoiden mukaan sen käyttöönotto johtaisi hyvin todennäköisesti työn verotuksen kiristymiseen.
 6. Kahden sairaalan mallin rahoitus on turvattava, jotta voimme tarjota laadukkaat palvelut koko hyvinvointialueen alueella.

Haluamme, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaiset jaksavat ja viihtyvät työssään. 

Laadukkaasti tuotettujen palveluiden edellytys on hyvinvoiva henkilöstö, jota on tehtävien hoitamisen kannalta riittävästi. Tärkeä osa onnistuneita palveluita ovat aidot ja välittävät palveluiden käyttäjien kohtaamiset ammattilaisten kanssa. 

Työhyvinvoinnin tärkeimpiä edellytyksiä ovat hyvä johtaminen ja selkeät toimintamallit, joihin myös henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Johtamisen on perustuttava viimeisimpään tietoon ja alan asiantuntijuuteen. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin, mikä näkyy myös palveluiden laadussa ja tuloksissa. 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja tarpeettoman kuormituksen ehkäisemiseksi on tärkeää, että jokainen työntekijä voi keskittyä mahdollisimman hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tärkeää on myös se, että työtehtävissä onnistumiseen saa tukea esimiehiltä ja kollegoilta.

Menisikö se näin:

 1. Panostetaan hyvään johtamiseen, toimintatapojen kehittämiseen ja palkkausjärjestelmän kannustavuuteen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseksi. Henkilöstöä on palkittava hyvistä suorituksista sekä itsensä että työympäristönsä kehittämisessä.
 2. Huolehditaan, että hyvinvointialueen työntekijät voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tarkistetaan tarvittaessa henkilöstön työnjakoa.
 3. Vahvistetaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta esimerkiksi koulutusta ja urapolkuja kehittämällä sekä lisäämällä terveydenhoitoalan koulutusmääriä alueella.
 4. Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen. 
 5. Rekrytoidaan myös ulkomailta sosiaali- ja terveysalojen koulutettuja työntekijöitä. Varmistetaan heille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta. Varmistetaan, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalalle valikoituvat aina soveltuvimmat henkilöt.